Author Topic: ประกวดหนังสั้น, clip10 นาที "ผู้สูงวัย เปี่ยมคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคม"  (Read 2187 times)

BlackcatKaizer

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3,661
 • Karma: +1/-0
 • =- -=
  • MSN Messenger - blackcatkaizer@hotmail.com
  • View Profile
  • BoardDev
  • Emailกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Population Fund - UNFPA) ร่วมกับ องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International) และ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation for Older Persons' Development - FOPDEV) ได้จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องใน วันผู้สูงอายุสากล 2552 ภายใต้หัวข้อ "ผู้สูงวัย เปี่ยมคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคม" เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม ในประเด็นผู้สูงอายุ ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น หรือวีดีโอคลิป

ประเภทการประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
a. ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 23 ปี
b. ระดับประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
2. ประเภทวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 30 วินาที
ไม่จำกัดอายุ

การส่งผลงาน
1. การส่งผลงานประเภทภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที
ให้จัดส่งภาพยนตร์ดังกล่าวในรูปแบบ DVD มาตรฐาน ที่สามารถเปิดรับชมได้จากเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้

2. ประเภทวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 30 วินาที
ให้จัดส่งวิดีโอคลิปในรูปแบบไฟล์มาตรฐาน เช่น .3gp, .avi, .wmv, .mp4 หรือรูปแบบที่สามารถเปิดบนคอมพิวเตอร์ได้

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่
ทางไปรษณีย์

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
388 (6) ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์
ต.สุเทพ อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50200

หรือทางอีเมล์ ที่

shortfilms@fopdev.or.th
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2552
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์หรือวันรับอีเมล์เป็นสำคัญ

เกณฑ์การตัดสิน
ภาพยนตร์สั้น หรือ วิดีโอคลิปดังกล่าว ควรแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของภาพยนตร์หรือวิดีโอคลิป ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นผลงานที่ผู้จัดส่งได้ผลิตขึ้นเอง ภายใต้หัวข้อ "ผู้สูงวัย เปี่ยมคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม ในประเด็นผู้สูงอายุ ที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ศีลธรรม จริยธรรม และไม่พาดพิงอันเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน บุคคล สมาคม หรือองค์กรใด ๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเป็นการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานผู้สูงอายุ
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อภาพยนตร์

รางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
โดยแบ่งออกตามประเภทการประกวด และระดับ ดังนี้

1. ประเภทภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

a. ระดับเประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล 7,000 บาท
b. ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 23 ปี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล 5,000 บาท

2. ประเภทวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 30 วินาที
ไม่จำกัดอายุ

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล 2,000 บาท

ประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล
วันที่ 8 ตุลาคม 2552


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นสิทธิ์ของ UNFPA
3. ผลงานต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่ใช้ถ้อยคำ ภาษา ตลอดจนการแสดงที่สื่อไปในทางหยาบคาย ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยกในสังคม มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการส่งผลงานเข้าประกวด หรือลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
388 (6) ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์
ต.สุเทพ อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50200

โทร. (053) 894-085, (053) 215-676
โทรสาร. (053) 224-616

http://shortfilms.fopdev.or.th

-------------งานเข้า--------------