ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ ข้อมูลคุณภาพน้ำแต่ละสภานี

สสภ 1 เชียงใหม่
เครื่องวัดค่า ค่าที่วัดได้ หน่วยการวัด ผลการตรวจวัด
pH 7.23 unit
DO 6.58 mg/l
EC 85.9 uS/cm
Turb 113 NTU
NH4-N 0.16 mg/l
Temp 25.9 C
สเตชั่นตัวอย่าง สำหรับทดสอบข้อมูล
เครื่องวัดค่า ค่าที่วัดได้ หน่วยการวัด ผลการตรวจวัด
pH -0.00 unit
DO -0.00 mg/l
EC -0 uS/cm
Turb -0 NTU
NH4-N -0.00 mg/l
Temp 39.1 C